Kept by krungsri
GET - On the App Store
Share

สมัคร Kept รับฟรี! โค้ดส่วนลด SHOPEE มูลค่า 100 บาท

เพียงดาวน์โหลดแอป Kept และสมัครสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -  31 พฤษภาคม 2565 พร้อมโอนเงินเข้าบัญชี Kept ขั้นต่ำ 1,000 บาท 1 รายการ และเลือกเปิดบัญชี Fun หรือ Together บัญชีใดบัญชีหนึ่งให้สำเร็จภายใน 7 วัน นับจากวันที่สมัครสำเร็จ  รับฟรี! โค้ดส่วนลด SHOPEE มูลค่า 100 บาท ผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ Kept ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทำรายการครบถ้วน และยืนยันอีเมล (Verified e-mail) สำเร็จ ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องทำการยืนยันอีเมลภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
How-to-get-Shopee-(3).jpg
เงื่อนไขการได้รับโค้ดส่วนลด SHOPEE

 • ลูกค้าจะต้องดาวน์โหลดแอป Kept และสมัครสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -  31 พฤษภาคม 2565 พร้อมโอนเงินเข้าบัญชี Kept ขั้นต่ำ 1,000 บาท 1 รายการ และเลือกเปิดบัญชี Fun หรือ Together บัญชีใดบัญชีหนึ่งให้สำเร็จภายใน 7 วัน นับจากวันที่สมัครสำเร็จ  ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันอีเมล (Verified e-mail) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ธนาคารสามารถจัดส่งโค้ดส่วนลดผ่านทางอีเมลของลูกค้าตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ทำการลงทะเบียนยืนยันอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด SHOPEE มูลค่า 100 บาท ผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทำรายการสำเร็จครบถ้วน และลงทะเบียนยืนยันอีเมลสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • จำกัดโค้ดส่วนลด SHOPEE มูลค่า 100 บาท ต่อลูกค้า 1 คน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โดยเมื่อเทียบมูลค่าของกำนัลดังกล่าว สำหรับระยะเวลา 1 ปี เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเพิ่มจากประกาศธนาคาร สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10.00 ต่อปี
 • สอบถามรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ Kept help center โทร. 02-296-6299 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.keptbykrungsri.com

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด SHOPEE

 • โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2565 เท่านั้น หากไม่ใช้ภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
 • โค้ดส่วนลดไม่มีมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล นมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้   
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด SHOPEE เป็นไปตามที่ SHOPEE (THAILAND) กำหนด
 • กรณีมีปัญหาเรื่องการใช้โค้ดส่วนลด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SHOPEE help center โทร. 02-017-8399 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง