Kept by krungsri
GET - On the App Store
Share

Kept แล้ว Kept อีก

เงื่อนไขการได้รับกระเป๋า Kept ช้อปไปเก็บไปมูลค่า 150 บาท

  • ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน –31 ตุลาคม 2566
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ดาวน์โหลดแอป Kept และสมัครสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 -  30 กันยายน 2566 จะต้อง โอนเงินเข้าบัญชี Kept ขั้นต่ำ 2,000 บาท 1 รายการให้สำเร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันที่สมัครสำเร็จ ทั้งนี้ลูกค้ายังต้องคงสถานะบัญชี Kept จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 หลังทำเงื่อนไขสำเร็จธนาคารจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปในแอป Kept ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 และจัดส่งของกำนัลตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ที่ให้ไว้ตอนสมัครแอป Kept โดยจะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการจัดส่งของกำนัล ต้องเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จผ่านแอป Kept หรือผ่าน Kept help center ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ดาวน์โหลดแอป Kept และสมัครสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 -  31 ตุลาคม 2566 จะต้อง โอนเงินเข้าบัญชี Kept ขั้นต่ำ 2,000 บาท 1 รายการให้สำเร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันที่สมัครสำเร็จ ทั้งนี้ลูกค้ายังต้องคงสถานะบัญชี Kept จนถึงวันที่ 16พฤศจิกายน 2566 หลังทำเงื่อนไขสำเร็จธนาคารจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปในแอป Kept ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 และจัดส่งของกำนัลตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ที่ให้ไว้ตอนสมัครแอป Kept โดยจะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการจัดส่งของกำนัล ต้องเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จผ่านแอป Kept หรือผ่าน Kept help center ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
  • จำกัด กระเป๋า Kept ช้อปไปเก็บไปมูลค่า 150 บาท ต่อลูกค้า 1 คน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • มูลค่าของกำนัล 150 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย (APR) ร้อยละ 3 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 5,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี (ทั้งนี้ APR ที่แท้จริงของลูกค้าแต่ละท่าน ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากที่ลูกค้ามีต่อธนาคาร)
  • สอบถามรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ Kept help center โทร. 02-296-6299 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.keptbykrungsri.com
ภาพแทรก-(5).jpg