Kept by krungsri
GET - On the App Store
Share

Grow with the Kept

ภาพแทรก-(12).jpg


เงื่อนไขโปรโมชัน

  • ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ดาวน์โหลดแอป Kept และสมัครสำเร็จพร้อมมียอดเงินฝากตามเงื่อนไขภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดดังนี้ 
  • สมัครสำเร็จในช่วงระหว่างวันที่ 1 -  31 มีนาคม 2567 และจะต้องมีเงินฝากในกระปุก Grow ขั้นต่ำ 100,000 บาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 พร้อมคงเงินไว้ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทุกวันในกระปุก Grow และคงสถานะบัญชีไว้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567
  • สมัครสำเร็จในช่วงระหว่างวันที่ 1 -  30 เมษายน 2567 และต้องมีเงินฝากในกระปุก Grow ขั้นต่ำ 100,000 บาท ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 พร้อมคงเงินไว้ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทุกวันในกระปุก Grow และคงสถานะบัญชีไว้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
  • สมัครสำเร็จในช่วงระหว่างวันที่ 1 -  31 พฤษภาคม 2567 และต้องมีเงินฝากในกระปุก Grow ขั้นต่ำ 100,000 บาท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 พร้อมคงเงินไว้ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทุกวันในกระปุก Grow และคงสถานะบัญชีไว้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
  • เมื่อลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขสำเร็จครบถ้วน ธนาคารจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปในแอป Kept ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากเดือนที่ลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน และธนาคารจะจัดส่งของกำนัลตามที่อยู่ของลูกค้าที่ให้ไว้ตอนสมัครแอป Kept ภายในวันสิ้นเดือน ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการจัดส่งของกำนัล ลูกค้าต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่ให้แล้วเสร็จผ่านแอป Kept หรือผ่าน Kept help center ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนเท่านั้น
  • ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนจะได้รับกระเป๋า Kept Everyday Tote bag มูลค่า 450 บาท
  • จำกัดของกำนัล 1 ชิ้นต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
  • มูลค่าของกำนัล 450 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย (APR) ร้อยละ 0.45 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 100,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี (ทั้งนี้ APR ที่แท้จริงของลูกค้าแต่ละท่าน ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากที่ลูกค้ามีต่อธนาคาร)
  • สอบถามรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ Kept help center โทร. 02-296-6299 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.keptbykrungsri.com