Kept by krungsri
GET - On the App Store
949 views
13 May 2024

พอร์ต Next-Generation Global Growth (GGG) เป็นพอร์ตการลงทุนแบบ Fully Invested หรือลงทุนในหุ้น 100% ตลอดเวลา แต่ควบคุมความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนในหลากหลายธีม ซึ่งจะถูกจัดหมวดหมู่เป็น 4 มิติการเติบโต (The Four Dimensions of Growth)

GGG ปรับพอร์ตใหญ่ประจำปี 2024

 

The Four Dimensions of Growth

Source: Finnomena Funds as of 30/04/2024

 

1. Country Growth ประเทศหรือภูมิภาคที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต

2. Technology Growth ธีมการลงทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลักหรือย่อยที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต

3. Sustainability Growth ธีมการลงทุนแบบยั่งยืน สอดรับกับแนวคิดการลดภาวะโลกร้อน

4. Quality Growth ธีมการลงทุนที่เติบโตได้ในทุกสภาวะตลาด การเติบโตอาจไม่ได้เร็วแรงเท่ากับธีมอื่น แต่การมีธีมหุ้นสไตล์ Quality Growth อยู่ในพอร์ต ช่วยลดความผันผวนได้เป็นอย่างดี

และนำทุกธีมมาจัดสัดส่วนด้วย Minimum Volatility Optimization ทำให้การปรับสัดส่วนพอร์ต GGG จะมีขั้นตอนหลักสามขั้นตอนด้วยกัน

ขั้นตอนแรก

คือการคัดเลือกธีมหุ้นที่เชื่อว่าจะมีโอกาสเติบโต โดยทบทวนสมมติฐานการเติบโตของธีมทั้งหมดในหน้าพอร์ตเก่า ว่าแต่ละธีมยังคงมีโอกาสในการเติบโตหรือไม่ ประกอบกับค้นหาธีมใหม่ที่เชื่อว่ามีโอกาสเติบโตได้ โดยแต่ละธีมจะมีการใช้

MEVT

(Macro-Earnings-Valuation-Technical) Framework เข้ามาช่วยตัดสินใจ เพื่อให้สามารถประเมินโอกาสการเติบโตได้อย่างเป็นระบบ โดยในขั้นตอนนี้เราจะคัดเลือกธีมการลงทุนให้เหลือ 8-10 ธีม

ขั้นตอนถัดมา

คือการคัดเลือกกองทุนที่เหมาะสมของแต่ละธีม โดยเราจะทำการสำรวจกองทุนหุ้นต่างประเทศในตลาดกองทุนไทย ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับธีมการลงทุนที่เราได้คัดเลือกไว้ และเลือกกองทุนที่มีผลตอบแทนโดดเด่นในระยะยาวเป็นกองทุนสำหรับพอร์ต GGG

ขั้นตอนสุดท้าย

คือนำกองทุนทั้งหมดที่คัดเลือกแล้ว มาจัดเป็นพอร์ตด้วยการทำ Minimum Volatility Optimization ซึ่งเป็นกระบวนการจัดพอร์ต โดยใช้ข้อมูลการเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน นำมาคำนวณเป็นความผันผวนของกองทุน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) ระหว่าง 2 กองทุนคู่ใดคู่หนึ่ง และใช้หลักการจัดพอร์ตโดยให้น้ำหนักกับคู่กองทุนที่มีค่า correlation coefficient ต่ำ เพื่อให้ความผันผวนของ 2 กองทุนหักล้างซึ่งกันและกัน นำไปสู่ความผันผวนรวมของพอร์ตที่ลดลง ในขณะที่พอร์ตยังมีการเติบโตจากธีมการลงทุนที่คัดเลือกมาแล้ว

 

Growth Revision and Fund Selection

 

สำหรับพอร์ต GGG ในปี 2024 เราได้มีการทบทวนธีมการลงทุนของหน้าพอร์ตเก่าในปี 2023 และได้มีการปรับกลยุทธ์การลงทุนของหลายธีมด้วยกัน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 

Country Growth

 

GGG ปรับพอร์ตใหญ่ประจำปี 2024

 

Price, Earnings Growth, and Valuation of VNINDEX

Source: Finnomena Funds as of 8/5/2024

 

 

 • เวียดนามที่เป็นธีมเก่ายังคงอยู่ในหน้าพอร์ตใหม่ของเรา เนื่องจากยังมีปัจจัยเชิงบวกจากการที่เวียดนามกำลังพัฒนาประเทศเพื่อเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของตลาด Emerging Markets (EM) ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นจริง เวียดนามจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติได้อีกมากมาย ในส่วนของการปรับประมาณการกำไรก็ยังมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นสัญญาณการเติบโตที่ดีของตลาดหุ้นเวียดนาม

 

GGG ปรับพอร์ตใหญ่ประจำปี 2024

 

India GDP and Projection

Source: Statista as of 4/10/2024

 

 

 • นอกเหนือจากเวียดนาม เราได้มีการเพิ่มอีกหนึ่งธีม Country Growth นั่นคือ อินเดีย เนื่องจากอินเดียเป็นประเทศที่กำลังอยู่ในช่วงการเติบโต จากทั้งจำนวนประชากรที่กำลังขยายตัว ซึ่งนำไปสู่กำลังการบริโภคภายในประเทศ และอินเดียในปัจจุบันกำลังพัฒนาเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง จากปัจจัยด้านมหภาคเหล่านี้ ประกอบกับการปรับประมาณการกำไรของหุ้นในตลาดหุ้นอินเดียที่มีการปรับขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้อินเดียถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยเราได้เลือกกองทุน B-BHARATAเป็นกองทุนสำหรับธีมนี้ จากผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Master Fund (กอง RAMS Investment Unit Trust - India Equities Portfolio Fund II) ที่โดดเด่นเหนือกองทุนหุ้นอินเดียกองอื่น

 

 

Technology Growth

 

GGG ปรับพอร์ตใหญ่ประจำปี 2024

 

Price, Earnings Growth, and Valuation of SOX Index

Source: Finnomena Funds as of 8/5/2024

 

 

 • ในส่วนของ Global Technology เราได้ตัดธีม Semiconductor ออกจากหน้าพอร์ตปี 2024 ด้วยเหตุผลด้าน Valuation ของหุ้นในกลุ่มนี้ที่อยู่ในระดับที่แพงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง นอกจากนี้ เราได้ตัดธีม E-sports ด้วยเหตุผลเรื่องหน้าหุ้นของธีมนี้จะมีหุ้นญี่ปุ่นอยู่ค่อนข้างเยอะ (ประมาณ 25-30%) ซึ่งตลาดหุ้นญี่ปุ่นในปัจจุบันอาจจะมี upside ที่ค่อนข้างจำกัด และมีความเสี่ยงในด้านการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ทำให้เราเชื่อว่าธีม E-sports จะมีการเติบโตที่จำกัด อย่างไรก็ดี เรายังเชื่อว่า หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะยังมีการเติบโตที่ดีในอนาคต โดยจะได้อานิสงส์จากการขยายการใช้งานของปัญญาประดิษฐ์ และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น cloud computing, cybersecurity และ AI developer แต่ด้วยมูลค่าที่ค่อนข้างแพงในปัจจุบัน จึงเลือกลงทุนในกองทุนหุ้นเทคโนโลยีที่ให้น้ำหนักกับการประเมินมูลค่าหุ้น เลือกหุ้นเติบโตที่มีมูลค่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม นั่นคือกอง B-INNOTECH ซึ่งลงทุนในกองทุน Fidelity Funds - Global Technology Fund
 • ในส่วนของธีมการลงทุนบล็อกเชน เรายังคงมีมุมมองที่ดีต่อหุ้นในอุตสาหกรรมบล็อกเชน เราตัดสินใจสับเปลี่ยนกองทุน จากเดิมที่เป็น ASP-DIGIBLOC เป็นกองทุน KT-BLOCKCHAIN-Aด้วยเหตุผลด้าน correlation ระหว่างตัวกองกับราคา BTC ที่ในช่วงปีที่ผ่านมา กองทุน KT-BLOCKCHAIN-A มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ BTC มากกว่ากอง ASP-DIGIBLOC และมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า

 

GGG ปรับพอร์ตใหญ่ประจำปี 2024

 

Price, Earnings Growth, and Valuation of FTSE China Technology Index

Source: Finnomena Funds as of 8/5/2024

 

 

 • ในส่วนของ China Technology จากที่ภาพรวมหุ้นจีนได้มีการปรับตัวลงมาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ valuation ของหุ้นจีนอยู่ในระดับที่ถูก เราได้พิจารณาการเติบโตของหุ้นเทคโนโลยีจีน และได้ตัดสินใจตัดธีม STAR Technology (กองทุน TMB-ES-STARTECH) ซึ่งเป็นหุ้นเทคโนโลยีขนาดเล็กในจีนแผ่นดินใหญ่ที่เดิมเราเชื่อว่าจะได้ประโยชน์จากการที่ในช่วง 2 ปีก่อนที่จีนเน้นนโยบาย Common Prosperity และนโยบายควบคุมบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในจีน แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเราจีนเริ่มกลับลำนโยบายต่าง ๆ มุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและลดการควบคุมบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลังจากที่ตลาดหุ้นตกต่ำมานานและเศรษฐกิจอ่อนแอลงอย่างชัดเจน ทำให้การปรับประมาณการกำไรของหุ้นในกลุ่ม STAR อ่อนแอกว่าหุ้นเทคโนโลยีในตลาดหุ้นฮ่องกงที่ตัวเลขประมาณการกำไรในปี 2024 เริ่มดูดีขึ้น ทำให้เราตัดสินใจสับเปลี่ยนเงินลงทุนจากธีม STAR มาลงทุนในธีม China Technologyในภาพรวม โดยมีการลงทุนหลักอยู่ในหุ้นเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง โดยลงทุนผ่านกองทุน BCAP-CTECH

 

 

Sustainability Growth

 

GGG ปรับพอร์ตใหญ่ประจำปี 2024

 

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี กองทุน B-SIP และ MRENEW-A

Source: Finnomena Funds as of 8/5/2024

 

 

 • เราได้มีการสับเปลี่ยนกองทุนในกลุ่มหุ้นยั่งยืน จากเดิมที่เป็นกอง MRENEW-A ไปยังกองทุน B-SIPซึ่งลงทุนในกองทุนสองกองด้วยกัน คือกองทุน Pictet - Global Environmental Opportunities ลงทุนในหุ้นที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้พลังงานทดแทน กำจัดหรือบำบัดของเสีย ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และกองทุน Pictet - Clean Energy Transition ลงทุนในหุ้นกลุ่มผู้ผลิตพลังงานทดแทนหรือผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบพลังงานทดแทน โดยการสับเปลี่ยนกองทุนในครั้งนี้จะทำให้นักลงทุนได้ลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่มีความหลากหลายมากขึ้น และกองทุน B-SIP มีผลตอบแทนในอดีตที่เหนือกว่ากองทุน MRENEW-A

 

GGG ปรับพอร์ตใหญ่ประจำปี 2024

 

Price, Earnings Growth, and Valuation of MSCI China IMI Environment Index

Source: Finnomena Funds as of 8/5/2024

 

 

 • เราได้ตัดธีม China Green ซึ่งเราลงทุนผ่านกองทุน P-CGREEN ออกจากธีมในปี 2024 เนื่องจากหุ้นส่วนใหญ่ในกองทุนนี้เป็นหุ้นจีนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า สถานการณ์ในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมาก ๆ ในบรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยกัน ทำให้หลายบริษัทมีการทำสงครามราคาโดยการลดราคา ส่งผลให้กำไรของบริษัทเหล่านี้ลดลง และยังมีปัญหาเรื่อง oversupply หรือการผลิตสินค้าออกมามากเกินความต้องการของตลาด 

 

 

Quality Growth

 

 

 • ธีม Healthcare ซึ่งมีอยู่ในหน้าพอร์ตของปี 2023 ยังคงอยู่ในหน้าพอร์ตปีนี้ จากปัจจัยด้านสังคมผู้สูงอายุ และประมาณการกำไรของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพ ที่มีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเราตัดสินใจสับเปลี่ยนกองทุนจากกองทุน KFHHCARE-A ซึ่งมีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน ไปยังกองทุน KFHEALTH-Aซึ่งไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน เนื่องจากพอร์ตนี้เป็นพอร์ตลงทุนระยะยาว การยกเลิกการป้องกันความเสี่ยงในระยะสั้นอาจได้รับความผันผวนจากปัจจัยเรื่องค่าเงิน แต่ในระยะยาวสามารถคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าจากการไม่ต้องเสียต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน (ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูง) และนักลงทุนจะไม่เสียค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนจากการสับเปลี่ยนนี้
 • นอกจากนี้ เรายังได้เพิ่มธีม Luxury Brandsหรือธีมการลงทุนสินค้าในกลุ่ม high-end โดยบริษัทผู้ผลิตสินค้า/บริการในธีมนี้ มีการเติบโตของยอดขายและกำไร โดยมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเศรษฐกิจในภาพรวมค่อนข้างน้อย และยังมีความผันผวนที่ต่ำ เหมาะสมกับการนำมาเป็นกองทุนในพอร์ต เพื่อช่วยลดความผันผวนรวมของพอร์ต โดยเราเลือกกองทุน B-PREMIUM ซึ่งลงทุนในกองทุน Pictet - Premium Brands Fund ลงทุนในหุ้นกลุ่มผู้ผลิตสินค้า/บริการ high-end ทั่วโลก เช่น L’Oreal, Ferrari, EssilorLuxotica, InterContinental Hotel Groups และ Hilton Worldwide Holdings

 

 

Portfolio Optimization

 

GGG ปรับพอร์ตใหญ่ประจำปี 2024

 

GGG Optimized Portfolio

Source: Finnomena Funds as of 30/4/2024

 

หลังจากคัดเลือกธีมการลงทุนและกองทุนสำหรับแต่ละธีม เราได้ทำการจัดพอร์ตด้วยแนวคิด Minimum Volatility Optimization และได้หน้าพอร์ตใหม่ดังนี้

GGG ปรับพอร์ตใหญ่ประจำปี 2024

 

GGG Portfolio Allocation

Source: Finnomena Funds as of 30/4/2024

 

 

สรุปการปรับพอร์ต GGG ประจำเดือนพฤษภาคม 2024

 

 

 • สับเปลี่ยนกองทุน KFHHCARE-A ไปยัง KFHEALTH-A ทั้งหมด (20%) (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน)
 • ลดสัดส่วนกองทุน MRENEW-A ทั้งหมด (15%)
 • ลดสัดส่วนกองทุน TMB-ES-STARTECH ทั้งหมด (7%)
 • ลดสัดส่วนกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A 5%
 • ลดสัดส่วนกองทุน UHERO ทั้งหมด (5%)
 • ลดสัดส่วนกองทุน KKP SEMICON-H ทั้งหมด (5%)
 • ลดสัดส่วนกองทุน ASP-DIGIBLOC ทั้งหมด (5%)
 • ลดสัดส่วนกองทุน P-CGREEN ทั้งหมด (5%)
 • เพิ่มสัดส่วนกองทุน B-SIP 15%
 • เพิ่มสัดส่วนกองทุน B-BHARATA 10%
 • เพิ่มสัดส่วนกองทุน B-INNOTECH 7%
 • เพิ่มสัดส่วนกองทุน BCAP-CTECH 5%
 • เพิ่มสัดส่วนกองทุน B-PREMIUM 5%
 • เพิ่มสัดส่วนกองทุน KT-BLOCKCHAIN-A 5%

 

จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

 

สามารถเข้าถึงรายละเอียดกองทุนต่างๆ และ Fund Fact Sheet ได้จาก Link บนชื่อกองทุน

 


 

คำเตือน

:

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

เรียนรู้เพิ่มเติม
Mr.Messenger Call: แนะนำขาย SCBSEMI(A) ทำกำไร 11% พร้อมหมุนเงินลงทุนต่อในหุ้นเวียดนาม
2024 Jun 14 •
รีวิว MUBONDUH-A ก้าวอย่างมั่นคง ในช่วงดอกเบี้ยขาลงข้างหน้า ด้วยกองทุนตราสารหนี้อเมริกา
2024 Jun 14 •
Mr.Messenger Call: โอกาสลงทุนหุ้นเวียดนามอีกครั้ง หลังดัชนียืนเหนือ Golden ratio
2024 Jun 14 •
รู้จัก FPT บริษัทไอทีใหญ่สุดของเวียดนามที่ ดร.นิเวศน์ ต้องไปเห็นกับตา
2024 Jun 13 •
กองทุนหุ้นสหรัฐอเมริกาทั้งหมดในตอนนี้! จัดกลุ่มให้ครบ ทุกแบบ ทุกสไตล์
2024 Jun 13 •
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ มองขาดทุกโอกาสการลงทุน
2024 Jun 12 •
เมื่อเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน และตลาดทุน สวนทาง
2024 Jun 12 •
ซินจ่าวเวียดนาม
2024 Jun 10 •
Real-World Assets (RWAs) เทรนด์เปลี่ยนสินทรัพย์จริงสู่โลกดิจิทัล
2024 Jun 10 •
FundTalk Call: แนวทางลงทุนในยุคดอกเบี้ยโลกขาลงกับ US Aggregate Bond Index
2024 Jun 07 •
เงิน 5,000 บาท ลงทุนอะไรดี?: ต่อยอดเงินลงทุนหลักพันให้เติบโตสู่หลักล้าน!
2024 Jun 07 •
แนะนำปรับพอร์ต GAR, All Balance, All Star: แบ่งขายหุ้นยุโรป หลังตลาด Price in การลดดอกเบี้ยเต็มที่แล้ว
2024 Jun 06 •
10 กองทุน ผลตอบแทนพุ่งแรง! ประจำเดือนพฤษภาคม 2024
2024 Jun 05 •
Finnomena Funds Market Alert: ตลาดหุ้นอินเดียร่วงแรงกว่า 6% หลังพรรค BJP มีแนวโน้มชนะ แต่ไม่ขาดลอยตามที่ตลาดคาด
2024 Jun 04 •
เกษียณเร็วตามเทรนด์ FIRE ทำได้จริงหรือไม่? ต้องลงทุนอย่างไร หากอยากเกษียณอายุ 40 ปี
2024 May 31 •
อัปเดตล่าสุด! 10 บริษัทมูลค่าสูงสุด ปี 2024 Nvidia ใกล้แซง Apple ขึ้น No.2 โลก
2024 May 29 •
Finnomena Funds ตอกย้ำความเป็น Ahead of The Game เผยกองทุนแนะนำปี 2024 มองขาดสร้างโอกาสชนะเกิน 80%
2024 May 28 •
รู้จักกองทุน SIPs หนุนตลาดหุ้นอินเดีย All-Time High ด้วยการส่งเสริมคนในประเทศ "ออมแบบมีวินัย" "ลงทุนอย่างเป็นระบบ"
2024 May 27 •
เก็บเงินลงทุนวันละ 100 บาท ก็มีเงินล้านได้ !?
2024 May 24 •
มีเงิน 500,000 บาทแล้ว DCA อีกกี่ปีถึงจะมีเงินล้าน?
2024 May 24 •
รีวิวกองทุน TISCOAI vs MEGA10AI ใครคือผู้ชนะในสนาม AI
2024 May 23 •
Mr.Messenger Call: Take Profit หุ้นเวียดนามทำกำไร 8% พร้อมหมุนเงินลงทุนต่อในหุ้นญี่ปุ่น หุ้นเติบโต
2024 May 23 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงร่วง 2% กังวลผลประกอบการของบริษัทในจีน
2024 May 21 •
FundTalk Call: จีนแผ่นดินใหญ่ A-Shares ฟื้นตัว รับยาแรงมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ จริงจัง
2024 May 21 •
5 กองทุนหุ้นเวียดนาม โชว์ฟอร์มแรงทะยาน! ทำผลตอบแทน 1 ปีปังสุด
2024 May 17 •
คัด 5 กองทุนหุ้นจีนพุ่งแรง! ทำผลตอบแทนปังสุดในรอบ 3 เดือน
2024 May 17 •
Mr.Messenger Call: หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ ทะลุ Downtrend Line พร้อมเกิด Bullish Signal
2024 May 17 •
5 FAQ ที่ถูกถามบ่อยที่สุด สำหรับการลงทุนระยะยาว
2024 May 16 •
Mr.Messenger Call: ได้เวลา Take Profit หุ้น EM แล้วหมุนเงินลงทุนต่อในหุ้นญี่ปุ่น และหุ้นเติบโต
2024 May 16 •
Mr.Messenger Call: โอกาสเก็งกำไรใน ARKW กลับมาอีกครั้ง ก่อนทะยานขึ้นรอบใหม่
2024 May 16 •
Mr.Messenger Call: ถึงจุด Take Profit หุ้นจีน หมุนเงินลงทุนต่อในหุ้นญี่ปุ่น
2024 May 16 •
กองทุนหุ้นจีน Hedged กับ Unhedged ค่าเงิน มีผลกระทบมากแค่ไหน?
2024 May 14 •
แด่ Jim Simons ต้นแบบนักลงทุน Quant King ผู้สร้างปรากฎการณ์ผลตอบแทนระดับตำนาน
2024 May 13 •
MEVT Call: เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวต่อเนื่อง พร้อม Flow ต่างชาติไหลเข้า
2024 May 13 •
Checklist 10 เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ที่ควรทำก่อนอายุ 30
2024 May 10 •
“9 ปฏิรูป” แห่งทศวรรษใหม่ของตลาดหุ้นจีน
2024 May 10 •
GGG ปรับพอร์ตใหญ่ประจำปี 2024: India, Technology, Sustainability และ Luxury
2024 May 10 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงพุ่ง 2% หลังหน่วยงานกำกับฯ เตรียมยกเว้นภาษีเงินปันผล
2024 May 10 •
POP MART บริษัทกล่องสุ่มของเล่นสุดฮิต เจ้าของ Labubu
2024 May 09 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเกาหลีใต้พุ่งทะยาน 2% รับความหวัง เฟดลดดอกเบี้ย
2024 May 07 •
Finnomena Investment Outlook กลยุทธ์การลงทุนเดือนพฤษภาคม 2024: เศรษฐกิจโลกขยายตัวเกินคาด ถึงเวลาปรับพอร์ตล็อกกำไร
2024 May 03 •
วิถี Satya Nadella เด็กหนุ่มอินเดีย คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่กรุงเทพฯ สู่ซีอีโอร่างทองแห่ง Microsoft
2024 May 02 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้น 2% หลัง Fed คงดอกเบี้ยตามคาด
2024 May 02 •
Mr.Messenger Call: Take Profit ตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์ พร้อมหมุนเงินเข้าลงทุนต่อในหุ้นจีนและยุโรป
2024 May 02 •
สูตรแบ่งเงินเดือน ให้มีเงินเก็บ ควรแบ่งใช้-เก็บยังไงดี?
2024 May 01 •
โอกาสลงทุนท่ามกลางสงครามไปกับ “ธีมอากาศยานและการป้องกันประเทศ”
2024 Apr 29 •
Mr.Messenger Call: หุ้นจีนเตรียมทะยาน Upside ยังเหลือ หลังผ่านอีกแนวต้านสำคัญ
2024 Apr 29 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงทะยานทั้งสัปดาห์ เมื่ออสังหาฯ ดูดี ราคาขึ้นในรอบเกือบปี
2024 Apr 26 •
หุ้นจีน Hang Seng ทำจุดสูงสุดในรอบปี "ของจริง" หรือ "เด้งหลอก"
2024 Apr 25 •
Warren Buffett ลงทุนอย่างไรในช่วงสงคราม
2024 Apr 24 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเอเชียทะยาน 2% จากความกังวลเกี่ยวกับสงครามที่ผ่อนคลายลง
2024 Apr 24 •
Mr.Messenger Call: ถึงเวลาลงทุนหุ้นเวียดนาม หลังดัชนีทำสัญญาณกลับตัว
2024 Apr 23 •
สงครามแค่ชั่วคราว ตลาดผ่อนคลาย ได้เวลา Buy the Dip
2024 Apr 23 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงทะยาน 2% หลังจีนประกาศ ดันฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติ
2024 Apr 22 •
Mr.Messenger Call: Stop Loss หุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก
2024 Apr 22 •
Finnomena Funds Market Alert : ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงแรง หลังอิสราเอลตอบโต้กลับอิหร่าน
2024 Apr 19 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นไทยปรับตัวลง 2% จากความกังวลเรื่องความไม่สงบในฝั่งตะวันออกกลาง
2024 Apr 17 •
เศรษฐกิจร้อน นโยบายการเงินก็ร้อน สงครามยิ่งร้อน
2024 Apr 17 •
เกษียณโสดอย่างเฉิดฉาย! เลือก “บ้านพักคนชรา” แบบไหนดี?
2024 Apr 11 •
Passive Income คืออะไร?: รวมสุดยอดไอเดียสร้าง Passive Income ผ่านการลงทุน
2024 Apr 11 •
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ สไตล์ MEVT Call คว้าโอกาสเติบโตในระยะยาว [อัปเดตมุมมอง ณ วันที่ 10 เม.ย. 2024]
2024 Apr 10 •
American Outperform ทำไมเศรษฐกิจและตลาดหุ้นสหรัฐถึงดีขนาดนี้!
2024 Apr 10 •
Mr.Messenger Call: SCBCOMP ถึงจุด Take Profit พร้อมหมุนเงินเข้าลงทุนต่อในหุ้นยุโรป-หุ้นอินเดีย
2024 Apr 09 •
Finnomena Investment Outlook กลยุทธ์การลงทุนเดือนเมษายน 2024: เฟดลุยลดดอกเบี้ย เศรษฐกิจโลกลุ้นฟื้นตัว โอกาสลงทุนอยู่ที่ไหน
2024 Apr 08 •
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ สไตล์ Mr.Messenger จับจังหวะเก็งกำไรในตลาดขาขึ้น [อัปเดตมุมมอง ณ วันที่ 3 เม.ย. 2024]
2024 Apr 07 •
FundTalk มองสวนตลาด! หุ้นอเมริกา-ยุโรปใกล้ปรับฐาน โยกเงินเก็บไว้ตราสารหนี้
2024 Apr 05 •
มอง "ตลาดหุ้นจีน" ผ่านสายตา Ray Dalio
2024 Apr 04 •
ส่องปรากฏการณ์ Sell India Buy China บริษัทบริหารสินทรัพย์ทั้งหลาย กำลังบอกอะไรเรา?
2024 Apr 03 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงทะยาน 2% เมื่อภาคการผลิตจีนขยายตัวในรอบ 6 เดือน
2024 Apr 02 •
สรุปผลตอบแทนสินทรัพย์การลงทุนทั่วโลก ประจำไตรมาส 1 ปี 2024
2024 Apr 01 •
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ สไตล์ FundTalk เฟ้นหาโอกาสในตลาดที่ถูกมองข้าม [อัปเดตมุมมอง ณ วันที่ 27 มี.ค. 2024]
2024 Mar 29 •
สรุป FINNOMENA Live: หุ้นสหรัฐฯ All Time High จังหวะนี้ กองทุนไหนดี?
2024 Mar 29 •
สัญญาณ Buffett Indicator ใกล้แตะ 200% เตือนหุ้นสหรัฐฯ เสี่ยงฟองสบู่
2024 Mar 28 •
ถึงเวลาปรับพอร์ต All Balance: หมุนเข้า UOBSA กองทุนเด่นเลือกหุ้นด้วย AI ร่วมกับคน
2024 Mar 27 •
FundTalk Call: โอกาสลงทุนในหุ้น Clean Energy เมื่อ Fed คอนเฟิร์มลดดอกเบี้ย 3 ครั้งปีนี้
2024 Mar 26 •
ตลาดหุ้นเวียดนามเตรียมทะยานสู่ Emerging Market แต่ละบลจ. มองอย่างไร และจะเกิดขึ้นเมื่อไร?
2024 Mar 26 •
รวม 6 กองทุนสาย EV ตัวเด่น โตไปกับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า ที่จะมาเขย่าโลกยานยนต์
2024 Mar 25 •
เปิดโผ 10 กองทุนปันผลสูง สร้าง Passive Income เสริมความมั่งคั่งให้พอร์ตระยะยาว
2024 Mar 22 •
เป้าหมาย “ทองคำ” หลังผ่านจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล
2024 Mar 22 •
รีวิว ‘หุ้นอินเดีย’ ใน B-BHARATA กองทุนอินเดียตัวท็อป ลงทุนอะไรบ้าง?
2024 Mar 21 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเอเชียบวกถ้วนหน้า หลัง FED คงดอกเบี้ย
2024 Mar 21 •
วิเคราะห์หุ้นสหรัฐฯ กลุ่มไหนบ้างที่ราคายัง Laggard
2024 Mar 19 •
อวสานยุค “แปลงร่างเป็นญี่ปุ่น”
2024 Mar 19 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเวียดนามดิ่ง 3% หลังนักลงทุนต่างชาติเทขาย
2024 Mar 18 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงลง 2% หลังแบงก์ชาติจีนคงดอกเบี้ยตามคาด
2024 Mar 15 •
สรุปประเด็นสำคัญ จีนประชุมสองสภา จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหรือไม่
2024 Mar 14 •
รีวิวกองทุน KKP EMXCN ไม่มีจีนแล้ว!!! จะปังกว่ากองทุน EM หรือไม่?
2024 Mar 14 •
ถ้าเราทํางานจนเกษียณ เราจะได้อะไรบ้าง?
2024 Mar 14 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเวียดนามพุ่งรวดเดียว 2% หลังจับมือด้านเศรษฐกิจกับญี่ปุ่น
2024 Mar 13 •
Mr.Messenger Call: Take Profit กองทุน SCBNEXT(A) พร้อมหมุนเงินเข้าเก็งกำไรต่อในสินทรัพย์อื่น
2024 Mar 13 •
เศรษฐกิจและตลาดหุ้นจีนในปีมังกร 2024
2024 Mar 13 •
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ มองขาดทุกโอกาสการลงทุน
2024 Mar 13 •
4 กองทุนรับ BTC ลุ้น All Time High
2024 Mar 12 •
ประชันมุมมองนักกลยุทธ์ ตลาดเกิดใหม่ (EM) vs ตลาดพัฒนาแล้ว (DM) ลงทุนอะไรดี?
2024 Mar 08 •
Mr.Messenger Call: Take Profit หุ้น Blockchain บางส่วน พร้อมหมุนเงินเข้าเก็งกำไรต่อในสินทรัพย์อื่น
2024 Mar 08 •
รู้จัก ‘ตลาดหุ้นโลก’ แต่ละประเทศมีตลาดหุ้นอะไรบ้าง?
2024 Mar 07 •
เงินประกันสังคม 750 บาท ถูกหักแล้ว ไปอยู่ไหน?
2024 Mar 06 •
วิธีดู ราคาทองขึ้น-ลง เกิดจากปัจจัยอะไรบ้าง?
2024 Mar 06 •
ถึงเวลาปรับคำแนะนำแผน Goal และ 1st Million รับมุมมองการลงทุน 2024
2024 Feb 29 •
รู้จัก 10 ‘หุ้นรัสเซีย’ ทรงอิทธิพลในแดนหมีขาว
2024 Feb 29 •
รู้จัก ‘หุ้นไต้หวัน’ ยักษ์ใหญ่ 10 ตัว มีอะไรบ้าง?
2024 Feb 29 •
มุมมองจากตลาดการเงิน “เศรษฐกิจไทยวิกฤตหรือไม่”
2024 Feb 27 •
สูตรบริหารเงินเดือน มีกิน มีเก็บ เหลือลงทุน
2024 Feb 27 •
ตะลุยกองทุนหุ้นอินเดีย มีอะไรที่ต้องรู้ในตลาดแห่งความหวังนี้?
2024 Feb 25 •
ส่อง 10 ‘หุ้นยุโรป’ ทวีปที่ไม่ได้มีแค่แบรนด์เนม พร้อมกองทุนหุ้นยุโรปแนะนำ
2024 Feb 23 •
กองทุนที่มี Quality และเติบโต ดูตรงไหน?
2024 Feb 22 •
วัดทุกมิติ "จีน" ปะทะ "อินเดีย" นาทีนี้ใครคือผู้ชนะ?
2024 Feb 20 •
FINNOMENA Investment Outlook กุมภาพันธ์ 2024: เมื่อหุ้นสหรัฐ All-time High สวนหุ้นจีนเดินหน้าทำ Low เดือนนี้ลงทุนอย่างไร?
2024 Feb 15 •
มหัศจรรย์ตลาดหุ้นอินเดีย
2024 Feb 12 •
รีวิว KKP GNP กองทุนตัวรับจบ! ถือกองเดียว กระจายการลงทุนไปหุ้นทั่วโลก
2024 Feb 08 •
Magnificent Seven จะหนุนตลาดหุ้นสหรัฐถึงกี่โมง
2024 Feb 08 •
สรุปกลยุทธ์การลงทุนทุกตลาดหุ้นทั่วโลก
2024 Feb 06 •
รีวิวกองทุน ASP-DIGIBLOC: ตะลุยมิติใหม่ของการลงทุนแห่งยุคดิจิทัล
2024 Feb 02 •
กองทุนอะไรดี มีโอกาสอยู่ที่ไหน? เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ วิ่งเป็นกระทิงเต็มตัว
2024 Feb 02 •
Mr.Messenger Call: แนะนำขายเวียดนาม ล็อคกำไร 6-7% พร้อมหมุนเงินหาโอกาสเก็งกำไรต่อ
2024 Feb 01 •
หุ้นจีนถูกสุดในรอบ 10 ปี หรือนี่คือจังหวะถัวแล้ว
2024 Jan 30 •
Mr.Messenger Call: หุ้น Blockchain เตรียมรีบาวด์ หลังฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือแนวต้านสำคัญ
2024 Jan 30 •
Mr.Messenger Call: เก็งกำไรสินค้าโภคภัณฑ์ หลังมี momentum เชิงบวก
2024 Jan 29 •
เคล็ดลับลงทุนหุ้น
2024 Jan 29 •
How to ลงทุนหุ้นปันผล
2024 Jan 29 •
ศึกการลงทุน กระเรียนผงาด คชสารผยอง มังกรสะบัดหาง
2024 Jan 26 •
รีวิวกองทุน KFSINCFX-A: จังหวะของตราสารหนี้โลก โอกาสทองในรอบ 10 ปี - Copy
2024 Jan 23 •
ช้อปเต็มระบบ 50,000 บาท ได้เงินภาษีคืนเท่าไร? จากโครงการ Easy E-Receipt
2024 Jan 22 •
รวมรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt 2567
2024 Jan 17 •
คัด 2 กองทุนหุ้นไทย รับจังหวะตลาดพลิกเป็นขาขึ้น
2024 Jan 10 •
4 พฤติกรรม ขวางกั้นความรวย
2019 Oct 07 •
รวมกองทุนหุ้น Apple ลงทุนกับบริษัทนวัตกรรมเปลี่ยนโลก
2024 Jun 16 •
รวมกองทุนหุ้น Nvidia ลงทุนกับผู้ชนะแห่งยุคสมัย AI
2024 Jun 10 •
จดรายจ่ายให้เป๊ะ...อาจเก็บเงินได้มากขึ้น! จริงเหรอ?
2019 Sep 26 •