Kept by krungsri
GET - On the App Store
Share
รับฟรี ! โค้ดส่วนลด Shopee 100 บาท
เพียงดาวน์โหลดแอป Kept และโอนเงินเข้าบัญชี Kept ขั้นต่ำ 1,000 บาท 1 รายการ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สมัครสำเร็จ รับฟรี! โค้ดส่วนลด SHOPEE มูลค่า 100 บาท ผ่านทาง อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ Kept ภายใน 15 วันนับจากวันที่สมัครสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 เท่านั้น (ขยายเวลาจากเดิมสิ้นสุด 31 มกราคม 2564) โดยลูกค้าจะต้องทำการยืนยันอีเมล (Verified email) ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าที่สมัครสำเร็จและปฏิบัติตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน และยืนยันอีเมลภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2563  สามารถใช้โค้ดส่วนลด SHOPEE ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าที่สมัครสำเร็จและปฏิบัติตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 และยืนยันอีเมลภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถใช้โค้ดส่วนลด SHOPEE ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าที่สมัครสำเร็จและปฏิบัติตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 และยืนยันอีเมลภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สามารถใช้โค้ดส่วนลด SHOPEE ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่ทำการยืนยันอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ไม่ขอรับโค้ดส่วนลด
 • จำกัดโค้ดส่วนลด SHOPEE มูลค่าสูงสุด 100 บาท ต่อคน
 • โค้ดส่วนลด SHOPEE ไม่มีมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี, ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้    
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด SHOPEE เป็นไปตามที่ SHOPEE (THAILAND) กำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โดยเมื่อเทียบมูลค่าของกำนัลดังกล่าว สำหรับระยะเวลา 1 ปี เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเพิ่มจากประกาศฯ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10.00 ต่อปี 
 • กรณีมีปัญหาเรื่องการใช้โค้ดส่วนลด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SHOPEE help center โทร. 02-017-8399 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Kept help center โทร. 02-296-6299 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง